ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen besloten vennootschap XANDERS SIGN, met vennootschapszetel te 3520 Zonhoven, Ballewijerweg 1, met ondernemingsnummer 0882.168.676, en de klant.

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten (in brede zin) en op alle facturen van XANDERS SIGN voor resp. aan de klant en op alle overeenkomsten tussen XANDERS SIGN en de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien XANDERS SIGN deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van het sluiten van een overeenkomst met XANDERS SIGN, zoals deze ondermeer steeds raadpleegbaar zijn op de website van XANDERS SIGN (https://xanderssign.be/).

1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst tussen XANDERS SIGN en de klant komt tot stand wanneer de klant een door XANDERS SIGN opgemaakt offerte ongewijzigd heeft aanvaard, door ondertekening dan wel door bevestiging via e-mail. Het aanbod en de specifieke voorwaarden tot een overeenkomst zoals vermeld in de offerte, is slechts geldig en kan slechts worden aanvaard binnen de termijn zoals in de offerte is voorzien of, bij gebreke daaraan, in elk geval uiterlijk binnen 30 kalenderdagen nadat XANDERS SIGN de betreffende offerte aan de klant heeft bezorgd.

2.2. Indien XANDERS SIGN voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de klant zou aanbieden, komt de overeenkomst tussen XANDERS SIGN en de klant tot stand op het ogenblik dat XANDERS SIGN de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat.

 

Artikel 3: Prijs 

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief B.T.W.). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.

3.2. XANDERS SIGN behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. XANDERS SIGN kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

 

Artikel 4: Betaling

4.1. De facturen zijn per overschrijving of contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van XANDERS SIGN, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

4.2. De facturen  zijn betaalbaar binnen de veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest (geldig in 2023; jaarlijks te indexeren) verschuldigd zijn van 10,5% (t.a.v. ondernemingen) of van 5,25% (t.a.v. particulieren), te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur.

De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van driehonderd euro (€300,00) per factuur.

4.4.  Alle protesten dienen gericht te worden aan de vennootschapszetel van XANDERS SIGN d.m.v. aangetekende zending en dit binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

4.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen,  facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

4.6. In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt XANDERS SIGN zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.

 

Artikel 5: Retentierecht

5.1. XANDERS SIGN heeft een retentierecht op al hetgeen zij voor of namens de klant onder zich heeft, indien en voor zolang als de klant de prijs of de kosten verbonden aan de betreffende activiteiten en/of diensten niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de klant verschuldigd zijn.

5.2. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 werkdagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft XANDERS SIGN het recht om (i) de overeenkomst op te schorten totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, dan wel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Bij beëindiging van de overeenkomst, zal de klant alle door XANDERS SIGN verleende diensten betalen, alsook de kosten die XANDERS SIGN moet maken als gevolg van deze beëindiging.

5.3. Niettegenstaande het voorgaande, aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele contractuele tekortkomingen te verhelpen en om steeds onderling te zoeken naar een minnelijke regeling.

 

Artikel 6: Intellectuele eigendom

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten die door XANDERS SIGN aan de klant worden geleverd en alle zaken die door XANDERS SIGN worden ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant, of daaruit voortkomen, komen uitsluitend toe aan XANDERS SIGN, dan wel aan een leverancier met wie XANDERS SIGN hierover een regeling heeft getroffen.

6.2. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van XANDERS SIGN overgedragen aan de klant. De klant erkent slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht te verkrijgen met betrekking tot de via de diensten voortgebrachte zaken en dit voor de doelstellingen die voortvloeien uit de overeenkomst met XANDERS SIGN.

 

Artikel 7: Geheimhouding

De klant verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie dewelke hij ontvangt van XANDERS SIGN geheim te houden. Of informatie als vertrouwelijke informatie dient beschouwd te worden, zal voorafgaand door XANDERS SIGN aan de klant meegedeeld worden.

 

Artikel 8: Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulatie van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Annulatie

9.1. In geval van annulatie van een aangegane overeenkomst, hetzij mondeling, dan wel schriftelijk, door de klant, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan XANDERS SIGN gelijk aan 30% van het overeengekomen totaal bedrag, onverminderd het recht van XANDERS SIGN om een hogere schadevergoeding te bekomen.

9.2. Ingeval van weigering van ontvangst bij levering, zal er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan XANDERS SIGN gelijk aan 30% van het factuurbedrag.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. XANDERS SIGN is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van  XANDERS SIGN. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag. De klant vrijwaart XANDERS SIGN voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

10.2. XANDERS SIGN gaat een inspanningsverbintenis/middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door XANDERS SIGN steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

 

Artikel 11: Overmacht

XANDERS SIGN is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat XANDERS SIGN niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. De verplichtingen van XANDERS SIGN worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 12: Verwerking van persoonsgegevens

12.1.  XANDERS SIGN verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening, voor het afhandelen van de betaling van de klant, voor het verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder, voor de klant te informeren over wijzigingen van haar diensten en voor het voldoen aan haar wettelijke (boekhoudkundige) verplichtingen.

12.2. XANDERS SIGN bewaart persoonsgegevens van de klant niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren waarvoor de persoonsgegevens van de klant worden verzameld.

12.3. XANDERS SIGN verstrekt persoonsgegevens van de klant uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

12.4. In het kader van de diensten die XANDERS SIGN levert aan de klant, zal de klant mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van XANDERS SIGN (zoals bij wijze van voorbeeld, zonder daartoe evenwel beperkt te zijn, e-maillijsten) die beschermd zijn overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese Richtlijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (“GDPR-wetgeving”). De klant erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van voormelde regelgeving en zal XANDERS SIGN vrijwaren voor enige vorderingen die betrokken derden tegen XANDERS SIGN zou instellen, dan wel voor enige sancties die van overheidswege aan XANDERS SIGN zouden worden opgelegd m.b.t. de door de klant verwerkte persoonsgegevens.

12.5. De klant heeft ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft de klant het recht om de toestemming tot de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door XANDERS SIGN. Een verzoek van de klant tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens dient te worden gericht  aan de maatschappelijke zetel van XANDERS SIGN.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

XANDERS SIGN behoudt zich de eigendom voor van de goederen tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat echter over vanaf het ogenblik van de levering.

Artikel 14: Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen XANDERS SIGN en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2. Voor ieder geschil tussen XANDERS SIGN en de klant zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt bevoegd.